สืบค้น :

รายการธรรมบรรยาย กรณีบาง track ที่ไม่สามารถเปิดฟังได้ รบกวนกด Refresh ครับ
01_03-เปิดภาค-เปิดบท-ตัวสภาวะ
01_04-014-ตัวสภาวะ2-สัญญา
01_05-015-ตัวสภาวะ2-วิญญาณ
01_06-016-ตัวสภาวะ2-เวทนา
01_07-017-ตัวสภาวะ2-สังขาร
01_08-018-สัญญา-สติ-ความจำ
01_09-020-สัญญา-วิญญาณ-ปัญญา
01_10-022-ความสัมพันธ์ระหว่างขันธ์ต่างๆ
01_11-024-ขันธ์ ๕ กับอุปาทานขันธ์ ๕ หรือชีวิต กับชีวิตซึ่งเป็นปัญหา
01_12-025-คุณค่าทางจริยธรรม
01_13-026-บันทึกพิเศษท้ายบท