สืบค้น :

รายการธรรมบรรยาย กรณีบาง track ที่ไม่สามารถเปิดฟังได้ รบกวนกด Refresh ครับ
17-01-846-848_ฐานะและความสำคัญของอริยสัจ
17-02-848-850_ความหมายของอริยสัจ
17-03-850-852-๑-อริยสัจกับปฏิจจสมุปบาท
17-04-852-854-๒-อริยสัจกับปฏิจจสมุปบาท-ปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจพิเศษ
17-05-854-855-๑-กิจในอริยสัจ
17-06-855-857-๒-กิจในอริยสัจ-ญาณ๓
17-07-858-858-๓-กิจในอริยสัจ-ข้อควรทราบเพิ่มเติม
17-08-858-859-๑-แนวอธิบายอริยสัจโดยสังเขป
17-09-859-860-๒-แนวอธิบายอริยสัจโดยสังเขป_ก)ยกทุกข์ขึ้นพูดก่อน
17-10-860-861-๓-แนวอธิบายอริยสัจโดยสังเขป_ข)ค้นเหตุปัจจัยให้พบด้วยปัญญา
17-11-861-863-๔-แนวอธิบายอริยสัจโดยสังเขป_ค)ชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญา มีความสุขอย่างอิสระ
17-12-863-865-๕-แนวอธิบายอริยสัจโดยสังเขป_ง)ถ้าถึงพระรัตนตรัย ฯ
17-13-865-867-๖-แนวอธิบายอริยสัจโดยสังเขป_จ)ทางของอารยชนกว้างและสว่าง
17-14-867-869-๗-แนวอธิบายอริยสัจโดยสังเขป_ฉ)เมื่อพระรัตนตรัย พาเข้าฯ
17-15-870-870-๑-วิธีแก้ปัญหาแบบพุทธ
17-16-870-873-๒-วิธีแก้ปัญหาแบบพุทธ
17-17-873-873_คุณค่าที่เด่นของอริยสัจ
17-18-876-877-๑-ข้อสังเกตบางประการ ในการศึกษาพุทธธรรม_ก. ภาคมัชเฌนธรรมเทศนา
17-19-877-878-๒-ข้อสังเกตบางประการ ในการศึกษาพุทธธรรม_ข. ภาคมัชฌิมาปฏิปทา
17-20-874-875_สรุป “พุทธธรรม” ลงในอริยสัจ