สืบค้น :

รายการธรรมบรรยาย กรณีบาง track ที่ไม่สามารถเปิดฟังได้ รบกวนกด Refresh ครับ
19.01-ศีลกับเจตนารมณ์ทางสังคม
19.02-ความสำคัญในชุดของศีล
19.03-1-ศีลระดับธรรมที่ตัวคน ศีลระดับวินัยขยายผลเพื่อสังคม-1
19.03-2-ศีลระดับธรรมที่ตัวคน ศีลระดับวินัยขยายผลเพื่อสังคม-2
19.03-3-ศีลระดับธรรมที่ตัวคน ศีลระดับวินัยขยายผลเพื่อสังคม-3
19.04-1-ตัวอย่างหลักปฏิบัติที่มุ่งเชิดชูธรรม-ก.กราบไหว้ตามแก่อ่อนพรรษา
19.04-2-ตัวอย่างหลักปฏิบัติที่มุ่งเชิดชูธรรม-ข.ห้ามภิกษุอวดอุตริมนุสสธรรม
19.04-3-ตัวอย่างหลักปฏิบัติที่มุ่งเชิดชูธรรม-ข.ห้ามภิกษุอวดอุตริมนุสสธรรม-สรุป
19.04-4-ตัวอย่างหลักปฏิบัติที่มุ่งเชิดชูธรรม-ค.ยกย่องสังฆทานว่ามีผลมากที่สุด
19.05.1-หัวใจของวินัย-1
19.05.2-หัวใจของวินัย-2
19.06.1-วินัยในความหมายที่กว้างใหญ่เลยจากศีล-1
19.06.2-วินัยในความหมายที่กว้างใหญ่เลยจากศีล-2
19.07.1-บันทึกพิเศษท้ายบท-แสดงธรรม-บัญญัติวินัย
19.07.2-บันทึกพิเศษท้ายบท-ศีล วินัย ศีลธรรม
19.07.3-บันทึกพิเศษท้ายบท-ความหมาย-วินัย
19.07.4-บันทึกพิเศษท้ายบท-การปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของพหูชน
19.07.5-บันทึกพิเศษท้ายบท-เคารพธรรม เคารพวินัย
19.07.6-บันทึกพิเศษท้ายบท-การเคารพตามอายุสมาชิกภาพ